Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja


KG Lendava d.d. je vključena v naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 in prejme sredstva za izvajanje le-teh:

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (UKREP 10)

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Opis
Ukrep 10 (Ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin. Ukrep se izvaja prek v naprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plačila pri operacijah, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Kmetijsko gospodarstvo, ki ne redi travojednih živali (govedo, drobnica, konji, jelenjad) v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko kmetovanje, ni upravičeno do plačila za trajno travinje iz naslova tega ukrepa.

Letno plačilo se izračuna za vsako individualno kmetijsko gospodarstvo.

KG Lendava d.d. letno prejme sredstva za aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10), vključeni smo v obvezne in izbirne zahteve.

Cilji podjetja so: Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje oz. z ukrepi ohranjati našo krajino čim bolj zdravo in raznovrstno.

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebni spremembam.

Povzetek: Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili je kmetijsko gospodarstvo nagrajeno za njegovo skrb za okolje, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino.

Glavne operacije v katere smo vključeni in za njih prejmemo sredstva so:

1. OPERACIJA POLJEDELSTVO IN ZELENJADARSTVO

Operacija »Poljedelstvo in zelenjadarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Prispevamo k izboljšanju stanja tal in voda, prispevamo k izboljšanju rodovitnosti tal in ohranjanju strukture tal, povečevanju mikrobiološke aktivnosti tal, varovanju tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni) ter preprečujemo izpiranja hranil v podtalje z uporabo hitrih talnih in rastlinskih testov za določitev optimalnega časa in količine uporabe gnojil.

Pri tej operaciji smo vključeni v ukrepe: Petletni kolobar (POZ_KOL), Konzervirajoča obdelava tal (POZ_KONZ), Nmin analiza (POZ_N MIN).

2. OPERACIJA VODNI VIRI (VOD)

Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Z izvajanjem prispevamo k ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispevamo pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal, preprečevanju izpiranja hranil in ffs, varujemo tla pred škodljivimi vplivi vremena, pred erozijo, povečujemo organsko maso v tleh. Celotno KMG se nahaja na območju VVO.

Pri tej operaciji smo vključeni v ukrepe: Ozelenitev njivskih površin (VOD_ ZEL), Setev rastlin za podor, zeleno gnojenje (VOD_POD) in uporaba samo FFS, ki so dovoljena na najožjih VVO (VOD_ FFS).

3. OPERACIJA OHRANJANJE RASTLINSKIH GENSKIH VIROV, KI JIM GROZI GENSKA EROZIJA (SOR)

Operacija »Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena varovanju in ohranjanju izvirnih lastnosti ter genske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin, zelenjadnic, hmelja, sadnih rastlin in vinske trte.

Pri tej operaciji smo vključeni v ukrep GEN SOR, tako skrbimo za ohranitev avtohtonih sort in uporabljamo seme naslednjih avtohtonih kmetijskih rastlin: proso- Sonček, ajda- Čebelica, krmna ogrščica- Starška in inkarnatka- Inkara. 

KG Lendava  d.d. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture.

Cilj
Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore skupina ali organizacija proizvajalcev (npr. gospodarske družbe) oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe).

Opis
V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

1. Naziv naložbe za katero je KG Lendava d.d. pridobila nepovratna sredstva podukrep 4.1: Nakup opreme za dodelavo in proizvodnjo semenskega materiala

Cilji podjetja in povzetek :

KG Lendava d.d. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje in sicer tako, da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, manjšega vpliva na okolje in zaradi podnebnih sprememb mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in posodabljati strojni park in opremo ter tako zmanjševati stroške vzdrževanja, dosegati manjšo porabo energije na enoto površine in z novimi načini obdelovanja prispevati k okolju prijaznejši pridelavi in dodelavi. Zato se usmerja s to naložbo v investicijo nakupa opreme za dodelavo in proizvodnjo semenskega materiala.

Pričakovani rezultati:

Podjetje Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d. bo z načrtovano naložbo izpolnjevalo naslednje pričakovane rezultate:

 • Zagotavljanje lastnega, visokokakovostnega semenskega materiala
 • Zmanjšanje stroškov pridelave in povečanje prihodka
 • Proizvodnja semena, predvsem drobnih semen strniščnih dosevkov in prodaja na trgu
 • Uvajanje novejših tehnologij
 • Uvajanje novih proizvodov na trg
 • Povečanje dodane vrednosti proizvodom poljedelske proizvodnje
 • Racionalizacija in optimizacija proizvodnih resursov v podjetju
 • Sofinansiranja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Predmet naložbe je usmerjen izključno v nabavo opreme za dodelavo in proizvodnjo semenskega materiala (čistilec in razkuževalec semen, sistem za uvrečevanje).

2. Naziv naložbe za katero je KG Lendava d.d. pridobila nepovratna sredstva podukrep 4.1: Nakup specialne kmetijske mehanizacije za zmanjšanje oz.blaženje negativnih učinkov podnebnih sprememb

Cilji in povzetek:

KG Lendava d.d. s tem projektom nadaljuje posodabljanje proizvodnje in sicer tako da se prilagaja nastalim spremembam v okolju in na trgu. Zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti, optimiziranja proizvodnje, manjšega vpliva na okolje in zaradi podnebnih sprememb mora podjetje nenehno vlagati v razvoj in posodabljati strojni park in opremo ter tako zmanjševati stroške vzdrževanja, dosegati manjšo porabo energije na enoto površine in z novimi načini obdelovanja prispevati k okolju prijaznejši pridelavi in dodelavi. Zato se usmerja s to naložbo v investicijo nakupa opreme za zmanjšanje oz.blaženje negativnih učinkov podnebnih sprememb.

Pričakovani rezultati:

Podjetje Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d. bo z načrtovano naložbo sledilo naslednjim pričakovanim rezultatom:

-    Prilagajanje podnebnim spremembam

 • Zmanjšanje stroškov pridelave in povečanje prihodka
 • Zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev
 • Zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov
 • Uvajanje novejših tehnologij
 • Pozitiven učinek na fizikalne lastnosti tal
 • Lažje obvladovanje delovnih konic
 • Izvedba ukrepov v agrotehnično najugodnejšem času
 • Sofinansiranja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Predmet naložbe je usmerjen izključno v nabavo kmetijske mehanizacije (sejalnice, mulčerji).

 

→ Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020

→ Program razvoja podeželja

 

KG Lendava d.d. je z uspešno kandidaturo na 5. javnem razpisu pridobila pravico do črpanja nepovratnih sredstev na podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave, trženju in razvoju kmetijskih proizvodov.

Namen podpore in vrsta naložbe sta določena v 29. členu Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpore za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Cilj

Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

 

Upravičenci

V skladu z določili 30. člena Uredbe upravičenec do podpore iz podukrepa  podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov je: nosilec kmetije oz. kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni nosilec kmetije, samostojni podjetnik posameznik, zadruga, zavod ali gospodarska družba.

 

Opis

V okviru podukrepa 4.2 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del priznanih stroškov za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov najmanj v višini 30%.

 

Naziv naložbe za katero je KG Lendava pridobila pravico črpanja nepovratnih sredstev po podukrepu 4.2 je » Nabava tehnološke linije za luščenje in mletje žit«.

 

Cilj podjetja in povzetek:

KG Lendava d.d. z načrtovano naložbo uvaja nove proizvode in tehnologije na mlinarskem področju. Družba bo z  novim proizvodnim programom brezgluteinske moke povečala ekonomičnost poslovanja, povečala dodano vrednost kmetijskim pridelkom in zmanjšala izpostavljenost tržnim tveganj pri prodaji lastnih kmetijskih pridelkov.  Uvedba nove tehnologije ima  poleg ekonomskih pozitivnih učinkov tudi pozitivne učinke na okoljski odtis družbe.

 

Pričakovani rezultati:

 • Uvajanje novih tehnologij in tehnoloških procesov
 • Uvajanje novih proizvodov na trg
 • Diverzifikacija dejavnosti
 • Zmanjšanje izpostavljenosti tržnim tveganj
 • Povečanje dodane vrednosti kmetijskim pridelkom

 

Glavna dejavnost za doseganje ciljev:

Naložba je usmerjena v nabavo tehnološke linije za luščenje in mletje žit za namen proizvodnje brezgluteinske moke.