Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja


Podjetje KG Lendava d.d je vključeno v naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja:

 

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (UKREP 10)

Cilj
Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje.

Upravičenci
Upravičenci do plačil so kmetijska gospodarstva, ki se v ukrep vključijo prostovoljno in v obdobju najmanj pet let na svojem kmetijskem gospodarstvu izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve.

Opis
Ukrep 10 (Ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev. S temi plačili je kmet »nagrajen« kot skrbnik okolja, ki s svojimi aktivnostmi prispeva k ohranjanju narave, varovanju voda in tal, vzdrževanju krajine in s tem tudi k izvajanju družbeno pomembnih storitev ter zagotavljanju neblagovnih javnih dobrin.

Ukrep se izvaja prek v naprej določenih operacij, v katere se lahko vključi kmetijsko gospodarstvo. Večino operacij sestavlja nabor obveznih in izbirnih zahtev.

Določene operacije se lahko izvajajo na območju celotne Slovenije, nekatere pa so namenjene ciljnim območjem kot so prispevna območja vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemnih voda iz Načrta upravljanja voda ter območja, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Podpora
Podpora se izplačuje v obliki plačila na hektar ali glavo velike živine (GVŽ). Plačila pri operacijah, ki so namenjene ohranjanju biotske raznovrstnosti, voda in krajine, krijejo vse dodatne stroške in izgubljeni prihodek zaradi prevzete obveznosti, pri drugih operacijah pa se s plačili krije del dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

 

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ukrep je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture.

Cilj
Povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost kmetijskih gospodarstev.

Upravičenci
Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisan v register kmetijskih gospodarstev, ki opravlja kmetijsko dejavnost na ozemlju RS. Če gre za kolektivne naložbe, je upravičenec do podpore skupina ali organizacija proizvajalcev (npr. gospodarske družbe) oziroma druge skupine kmetov (npr. zadruge, strojni krožki ali skupine kmetov, ki so sklenile pogodbo o izvedbi naložbe).

Opis
V okviru podukrepa 4.1 lahko kmetijska gospodarstva dobijo povrnjen del stroškov za naložbe v njihovo primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Višina podpore
Stopnja javne podpore je 30 % upravičenih stroškov naložbe in se lahko poveča do največ 50 %.

 

Evropska komisija: Razvoj podeželja 2014 - 2020 >>

Program razvoja podeželja >>