Trenutek...
Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

Osebna izkaznica

Osebna izkaznica

KG Lendava d.d.

KG Lendava d.d.

IME DRUŽBE: Kmetijsko gospodarstvo Lendava d.d.

SKRAJŠANA FIRMA:  KG Lendava d.d.

SEDEŽ:  Glavna ulica 115, 9220 Lendava

DRŽAVA: Slovenija

Matična številka: 5103835000

Davčna številka: SI20435991

Znesek osnovnega kapitala: 12.572.300,00 EUR

Vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, pod vložno številko 1/00538/00 dne 29.9.1997.

 

Predsednica upravnega odbora - zakonita zastopnica podjetja: Andrea MAGYAR

Član upravnega odbora in večinski lastnik podjetja: Jožef MAGYAR